Jesper Juuls relationistiska synsättet - en teoretisk förklaringsmodell

07.09.2022

Jag börjar här med att berätta om de grundläggande värden eller riktlinjer som Jesper Juuls relationistiska synsätt bygger på. Dessa fyra värden är likvärdighet, autenticitet, ansvar och integritet. 

Likvärdighet syftar på alla människors helt grundläggande behov av att bli sedda, hörda och tagna på allvar som individer. Alla har samma värde och samma rätt att bli lyssnade på och tagna på allvar oberoende av ålder, kön, livserfarenhet och kunskaper. Vi ska behandla allas önskningar, behov och åsikter med samma allvar. Att känna sig likvärdigt behandlad är motsatsen till att bli tilltalad på ett nedlåtande sätt, föreläst för, dominerad, kategoriserad eller gjord till åtlöje - men det har ingenting med snällhet eller förnuft att göra. Vi kan nämligen behandla varandra likvärdigt även när vi är rasande eller olyckliga. Autenticitet betyder äkthet och handlar om förmågan att uttrycka sig trovärdigt. Att vara sann i sina relationer. Att vara sig själv. Man kan också säga att det handlar om att visa och uttrycka vem man är, vad man känner, tycker, vill och inte vill.

Spela inga roller. Använd inga metoder. Manipulera inte. Beteendekorrigera inte. Gör vi detta reducerar vi barnet eller tonåringen till ett objekt som ska ändra på eftersom det inte duger som det är och det är mycket destruktivt för våra relationer.

Ansvar syftar här på att ta ansvar för sina egna gränser och behov. Det personliga ansvaret är det som var och en av oss har för vårt eget liv, våra egna känslor och handlingar. Om jag inte tar ansvar för mina personliga gränser och behov, min personliga integritet, så kan ju andra behandla mig som de vill. Skuldbelägg eller skyll inte andra, då gör vi oss själva till offer.

Integritet Den personliga integriteten definieras här som summan av varje människas känslor, värden och tankar, och den omsorg och respekt vi själv och andra bör visa den. Omsorgen om barns personliga integritet är helt avgörande för deras utveckling som människor. Barn kan tidigt visa sina behov och gränser, men de kan inte kämpa för dem. Därför är de helt beroende av att vi lyhört och empatiskt hjälper dem att värna deras personliga integritet.


Det här är den så kallade Juul-lådan

Det är en schematisk bild över det analysverktyg som vi kan använda för att se vad i de inre värdena som behöver stärkas.

Juul-lådan består av 6 boxar som innehåller 6 olika aspekter av livet som är viktiga för hur vi har det med oss själva och med andra.

De 3 övre oranga boxarna rör vårt inre, vem vi är, och de 3 nedre rosa boxarna rör vårt liv ihop med andra ute i världen. Värdena i den övre raden behöver barn och tonåringar vår hjälp med att utveckla. Värdena i den nedre raden är delvis medfödda och kommer att utvecklas automatiskt om de i den övre raden ges förutsättningar att blomstra.

Personlig integritet handlar om att ta sig själv på allvar och handla enligt det man själv tycker och känner. Men eftersom vi lever ihop med och har behov av andra människor så behöver vi samarbeta, kompromissa och anpassa oss på olika sätt. Vi behöver träna på att samarbeta med varandra utan att göra våld eller kränka vår egen eller andras integritet. Detta är speciellt viktigt i relation till barn och ungdomar eftersom de har svårt att värna sin personliga integritet själva. Det är viktigt att vi inte tvingar våra barn och ungdomar att säga för mycket ja till oss och andra och för lite ja till sig själva. Vi behöver hjälpa dem att våga och kunna säga nej till både oss och andra. Detta glömmer vi ju ofta.

Vi tillbringar mesta tiden med att få dem att säga ja till allt vi vill att de ska göra och vara, men glömmer att vi måste hjälpa dem att träna på att säga nej till oss så att de får ordentlig träning i att säga nej till saker de inte vill vara med om ute bland kompisarna.

Självkänsla är det värde vi tillskriver oss själva. Självkänslan växer när vi värnar vår integritet. Det är mycket viktigare att ha en sund självkänsla än ett bra självförtroende. Ett bra självförtroende kan vi skaffa oss genom att öva och träna så att vi blir riktigt bra på något. En sund självkänsla kan vi inte skaffa oss själva och vi kan inte ge det till någon annan. En sund självkänsla utvecklas när barn blir likvärdigt bemött av dem som står dem närmast.

Personligt ansvar är att ta ansvar för sina egna behov och önskningar utan att skuldbelägga eller skylla på andra. Det är ganska många vuxna idag som inte är så tränade i att ta ansvar för sig själva och sina liv. Förr var det mycket vanligt att vi prioriterade att lära barn att ta socialt ansvar först, att ta ansvar för andras behov och önskningar. Vi var rädda för att vi annars skulle få egocentriska barn och ungdomar som bara skulle tänka på sig själv. Nu vet vi att det är precis tvärt om.

Det har ju visat sig att om vi arbetar med värdena i den övre raden så kommer värdena i den undre raden helt automatiskt att utvecklas.